Эдийн засаг

Хөгжлийн банкинд 136.1 тэрбум төгрөгийн эргэн төлөлт хийгджээ

ИХ-ын нээлттэй сонсголын үеэр Хөгжлийн банкнаас  зээлийн багцын мэдээллийг шинэчлэн, эргэн төлөлтийн мэдээллийг танилцууллаа. 

Хөгжлийн банкны асуудлыг нийтэд нээлттэй мэдээлсэн 2022 оны нэгдүгээр 20-оос гуравдугаар сарын 29-ний хооронд нийт 136,159,356,235 /нэг зуун гучин зургаан тэрбум нэг зуун тавин есөн сая гурван зуун тавин зургаан мянга хоёр зуун гучин тав/ төгрөгийн зээлийн эргэн төлөлт хийгджээ. 

Эргэн төлөлтийг зээлийн ангиллаар авч үзвэл, хэвийн зээлдэгчийн ангилал дахь зээлийн эргэн төлөлт 22,115,665,739 төгрөг, анхаарал хандуулах ангиллын зээлийн эргэн төлөлт 53,451,145,559 төгрөг, чанаргүй зээлийн ангиллын зээлийн эргэн төлөлт 32,998,251,794 төгрөг тус тус төлөгдөөд байна. Мөн 27,594,293,143 төгрөгийн зээлийн эргэн төлөлт бүрэн төлөгдөж, гүйлгээний данс хаагдсан байна. 

Дэлгэрэнгүй

Холбоотой нийтлэл

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button